Werkgever mag stakingen niet vastleggen in personeelsdossiers en ook geen loon inhouden

Verweerder is aangesteld bij de Staat en werkzaam binnen de Penitentiaire Inrichting Zuidoost. Verweerder moest onder druk van zijn voormalig leidinggevende frauduleuze handelingen verrichten. Dit begon met onschuldige kleine dingen, zoals het lenen van kleingeld. Later moest verweerder onder druk en bedreiging onjuiste reisdeclaraties declareren. Ook moesten inloggegevens worden afgestaan, zodat de voormalig leidinggevende onder naam van verweerder de declaraties zelf kon invoeren. Het geld dat aan verweerder werd uitgekeerd, moest aan de voormalig leidinggevende worden afgestaan. Ondanks dat verweerder zijn leidinggevende erop terecht wees, moest hij dit onder druk blijven doen.

Na een intern onderzoek in oktober 2019 kwam de werkgever achter de frauduleuze praktijken en wenste hij verweerder te ontslaan. De voormalig leidinggevende stelt dat verweerder ook een deel van het geld zou krijgen, namelijk de helft. De voormalig leidinggevende heeft aangegeven dat hijzelf het moeilijk had en dat hij cocaïne is gaan gebruiken. Hij verklaart dat hij verweerder nooit onder druk heeft gezet. De Staat heeft op 1 april 2020 aangifte gedaan tegen verweerder vanwege onterecht ingediende reisdeclaraties.

Het geschil

De Staat wil de arbeidsovereenkomst ontbinden. Primair op grond van verwijtbaar handelen en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Verweerder heeft verweer gevoerd en de kantonrechter verzocht, indien hij overgaat tot ontbinding, rekening te houden met de opzegtermijn en een transitievergoeding toe te kennen.

Beoordeling

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden, indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing niet in de rede ligt. Bij een ontbinding op de e-grond moet de werkgever aannemelijk maken dat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en dat dit zodanig ernstig is dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er moet sprake zijn van een aan de werknemer toerekenbare verwijtbaarheid. Bij de beoordeling worden alle omstandigheden in aanmerking genomen.

De kantonrechter is van mening dat de Staat een te strenge consequentie heeft verbonden aan de onjuist ingediende reisdeclaraties. Verweerder is meegetrokken in de kwade bedoelingen van de frauduleuze praktijken van de voormalig leidinggevende. De kantonrechter acht het aannemelijk dat verweerder onder psychische druk is komen te staan, waartegen hij geen weerstand heeft kunnen bieden. De voormalig leidinggevende heeft zelfs de moeder van verweerder benaderd voor geld. Het is dan ook niet vast komen te staan dat verweerder een deel van het geld zelf mocht houden.

Verweerder heeft zich wel schuldig gemaakt aan het indienen van onterechte reisdeclaraties, maar deze handelingen kunnen hem volgens de kantonrechter niet worden toegerekend. Verweerder heeft geen initiatief genomen en stond onder druk. Verweerder is daarnaast ook zelf naar de directie gestapt om verhaal te doen. De feiten kunnen niet worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen. De voormalig leidinggevende heeft immers verwijtbaar gehandeld. Het verzoek om te ontbinden op de e-grond slaagt derhalve niet.

Bij een ontbinding op de g-grond moet sprake zijn van een zodanige verstoorde arbeidsverhouding dat van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (ernstig en duurzaam verstoord). Door onterechte reisdeclaraties door te voeren is weliswaar een vertrouwensbreuk ontstaan, maar ook hier geldt dat verweerder niet het initiatief heeft genomen. Hij stond immers onder druk van zijn voormalig leidinggevende. De kantonrechter is van mening dat het voorval te summier is om te kunnen spreken van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Er is geen voldragen ontslaggrond in de zin van artikel 7:669 lid 3 BW.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is aan regels en procedures onderworpen. Wij helpen bij het opstellen van beëindingsovereenkomsten, het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook kunt u met vragen bij ons terecht. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen