Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Werkneemster is sinds 2004 werkzaam als storemanager bij een outlet. De storemanager wordt wegens een reorganisatie gedegradeerd tot winkelmedewerker. Zij is het niet eens met de functiewijziging, nu zij nooit zou hebben ingestemd.

Wijzigingsbeding

Werkgever wijst op het wijzigingsbeding dat is overeengekomen met de werkneemster. In januari 2017 heeft de werkgever immers een overeenkomst aan werkneemster voorgelegd waarin wordt ingestemd met de degradatie.

Een week nadat een overeenkomst zou zijn voorgelegd heeft werkneemster zich ziek gemeld wegens psychische klachten. Later stelt werkneemster dat ook fysieke klachten aanwezig zijn. In de tussentijd is werkneemster aan de slag gegaan als verkoopmedewerker. Er wordt een district leider aangesteld voor heel Nederland. Deze leider voert de taken uit die normaal door een storemanager werden uitgevoerd.

Werkneemster is weer arbeidsgeschikt

Twee jaar na de ziekmelding heeft het UWV geoordeeld dat werkneemster weer volledig arbeidsgeschikt is en haar bedongen arbeid als storemanager kan verrichten. Werkneemster wordt echter niet op de werkvloer toegelaten. De andere dag heeft werkneemster zich gemeld als verkoopmedewerker. Zij is toen wel tot de werkvloer toegelaten. Werkgever stelt zich op het standpunt dat de oude functie niet meer bestaat. Werkneemster heeft aangegeven onder protest voorlopig toch als verkoopmedewerkster aan de slag te gaan. Daarbij heeft zij vermeld dat ze geen afstand doet van de functie als storemanager, evenals de rechten die daarbij horen.

Werkneemster heeft zich een jaar later wederom ziekgemeld wegens fysieke klachten. Werkneemster stelt dat deze klachten zijn ontstaan doordat zij als verkoopmedewerker de hele dag moet staan. Haar oorspronkelijke functie bestond uit afwisselende taken waardoor zij fysiek minder klachten ondervond van de werkbelasting.

Reorganisatie is een wassen neus

De werkneemster besluit naar de rechter te stappen. Volgens werkneemster is de reorganisatie een wassen neus; er bestaat immers maar 1 filiaal van het bedrijf. Een districtsleider is volgens werkneemster dan ook gewoon een chiquere naam voor storemanager. Werkneemster vraagt de kantonrechter voor recht te verklaren dat zij de functie van storemanager/filiaalleider bekleedt.

Werkgever heeft aangevoerd dat werkneemster heeft berust in de functie van verkoopmedewerker. Daarnaast is in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding opgenomen, waardoor het recht bestond de functie te wijzigen wegens reorganisatie. Werkgever stelt dat storemanager en districtsleider andere functies betreffen. De districtsleider geeft leiding aan meerdere filialen en zal ook zorg dragen voor uitbreiding van het bedrijf. Dit kon niet worden gerealiseerd met de lichtere functie van storemanager.

Beoordeling

Werkgever doet een beroep op artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek. Werkgever mag alleen gebruik maken van een dergelijk beding als hiervoor een zwaarwegend belang bestaat en het redelijk en billijk is om de belangen van werknemer ter zijde te stellen. De rechter moet zich buigen over de belangen van beide partijen. Het moet voor een werkgever mogelijk zijn om vrij zijn bedrijf in te richten en dus te reorganiseren. Indien de positie van werknemers worden aangetast, moet de werkgever kunnen aantonen welke gronden aan zijn beslissing ten grondslag liggen.

Dat het gaat om een zwaardere functie, maakt nog niet duidelijk dat werkneemster niet geschikt was voor die functie. Werkgever heeft de functie in zijn geheel niet aan werkneemster aangeboden. De kantonrechter kan in zijn beslissing niet meewegen of werkgever een redelijke beslissing heeft kunnen nemen. Daarnaast is de uitbreiding niet feitelijk tot stand gekomen, waardoor de functie van district leider overeenkomst met die van een storemanager. Werkgever had een tijdelijke manager aan kunnen stellen voor de periode dat werkneemster wegens ziekte niet in staat was werkzaamheden te verrichten. Dit is immers een gebruikelijke handelswijze.

De belangen aan de zijde van de werkgever zijn niet zodanig zwaarwichtig dat tot eenzijdige wijziging mocht worden overgegaan. Werkgever moet het werkneemster toestaan de werkzaamheden van storemanager/filiaalleider uit te voeren. Werkgever moet hieraan meewerken, anders verbeurt hij een dwangsom van 25.000 euro. Ook wordt werkgever veroordeeld in de proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over wijziging van arbeidsvoorwaarden of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen