Wat zegt de wet over coronaproof werken?

Werknemer is werkzaam als stafmedewerker. Werknemer is een periode ziek. Op 3 april 2019 heeft de bedrijfsarts laten weten dat de werknemer weer volledig arbeidsgeschikt is, maar wel volgens een aangepast arbeidspatroon. Werknemer ondervond op dat moment namelijk nog beperkingen op het gebied van werktijden en reistijden. Daarom heeft de bedrijfsarts geadviseerd om hierover werkafspraken te maken middels mediation, bijvoorbeeld in het kader van structureel thuiswerken. Op die manier zou werknemer duurzaam inzetbaar zijn/blijven.

Tussen de werknemer en een beroepsorganisatie (hierna: NBA) is een arbeidsconflict ontstaan over het thuiswerken. In oktober 2019 was het mediationtraject beëindigd, zonder dat er voortgang was geboekt. De werknemer wordt op 1 november 2019 vrijgesteld van werkzaamheden. De werknemer zou het loon behouden. Wederom is er overleg geweest, ditmaal over een minnelijke regeling. Ook dit overleg heeft niet tot een oplossing kunnen leiden.

NBA stapt naar de rechter

Volgens de NBA is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Daarom wordt verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarnaast verzoekt de NBA een verklaring van de rechter dat zij geen transitievergoeding verschuldigd is. Daaraan legt de NBA ten grondslag dat er een geschil bestond over de arbeidsplaats en de verwijten die werknemer heeft geuit.

De NBA stelt dat niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst voort te zetten wegens de ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer was wellicht niet uit op het creëren van een verstoorde arbeidsverhouding, maar haar houding, opstelling en gebrek aan zelfreflectie dragen wel bij aan de escalatie. De werknemer zou ernstig verwijtbaar hebben gehandeld/nagelaten en daarom geen aanspraak hebben op een transitievergoeding.

Werknemer stelt dat geen sprake is van een ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrelatie. Op de zitting komt werknemer hierop terug en stelt dat wel sprake is van een duurzaam en ernstig verstoorde relatie en dat daarom een einde moet komen aan de arbeidsrelatie. Volgens werknemer kan NBA een verwijt worden gemaakt. Daarom zou werknemer wel recht hebben op een transitievergoeding en ook op een billijke vergoeding.

Oordeel rechtbank

Partijen zijn het eens over het feit dat sprake is van een ernstige en duurzame verstoorde arbeidsverhouding. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst (artikel 7:671b lid 1, onderdeel a BW jo. artikel 7:669 lid 3, onderdeel g BW).

De rechtbank komt aan bij de vraag of en wie ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Volgens de kantonrechter is geen sprake van enig ernstig verwijtbaar handelen van een van de partijen. Partijen hadden op een andere wijze kunnen reageren op de situatie en waren ook gehouden dit te doen.

De NBA wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en een transitievergoeding. Allebei deze vergoedingen bedragen rond de 20.000 euro. De billijke vergoeding waar werknemer om heeft verzocht, wordt afgewezen.

Geschil met betrekking tot de informatieplicht

De vraag is of de NBA een informatieplicht had ten aanzien van het verzoek van werknemer om minder uren te gaan werken en of het achterstallige salaris moet worden betaald. De rechter stelt dat de NBA zich niet als goed werkgever heeft gedragen, omdat de informatieplicht niet is nagekomen (artikel 7:611 BW). Zij had werknemer op de hoogte moeten brengen dat er een mogelijkheid bestond om het aantal arbeidsuren te verlagen. Dat werknemer een jurist is, doet daar niets aan af. Werknemer bevond zich immers wegens ziekte in een moeilijke en kwetsbare periode. Het is aannemelijk dat werknemer daarom de financiële gevolgen niet kon overzien. De NBA had de werknemer daarover moeten informeren. Daarom is de NBA ook in beginsel aansprakelijk voor de schade die daaruit is ontstaan.

Conclusie

De NBA moet een schadevergoeding, een transitievergoeding, achterstallig salaris, het achterstallig vakantiegeld en een 13e maand betalen aan werknemer.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over schade en aansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Foto- Lucas Breetveld

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen