Agressie en geweld leidt niet altijd tot rechtsgeldig ontslag op staande voet

KwikFit is een autoserviceketen in Nederland. Het bedrijf kent 175 vestigingen en heeft 1.500 medewerkers in dienst. Werknemer is op 16 juni 1986 bij KwikFit in dienst getreden. Zijn laatste functie was die van supervisor.

De HR-adviseur heeft op 11 mei 2020 een bezoek gebracht aan het filiaal voor een gesprek met de regio sales manager. Dit was de eerste afspraak van de HR-adviseur sinds het thuiswerken in verband met corona. De HR-adviseur stond bij de receptie te wachten, toen werknemer vanuit de werkplaats kwam aangelopen. Werknemer trok zijn handschoen uit en probeerde een hand te geven. Toen de HR-adviseur zich afwendde heeft de werknemer met beide armen de schouders van de HR-adviseur vastgepakt. Een omhelzing kon niet worden voorkomen. De werknemer riep volgens de HR-adviseur: “Ik heb corona en nu heb ik jou besmet!”. Later is werknemer nogmaals richting de HR-adviseur gelopen, heeft vervolgens de linkerarm uitgestoken en is vlakbij komen staan.

De HR-adviseur en de regio sales manager zijn met werknemer in gesprek gegaan. KwikFit heeft de werknemer direct geschorst. Dezelfde dag is de schorsing per brief bevestigd. De werknemer heeft tegen de schorsing geprotesteerd. De HR-adviseur is 14 dagen in thuisquarantaine verbleven. Een dag later heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden, waarin werknemer door KwikFit op staande voet is ontslagen. Dit is twee dagen na het gesprek, schriftelijk bevestigd.

Op 15 mei 2020 heeft de sales director aan alle medewerkers een brief geschreven waarin is medegedeeld dat klachten van klanten zijn binnengekomen dat de 1,5 meter afstand niet in acht wordt genomen. De betreffende werknemer bleek geen corona te hebben, ook de HR-adviseur bleek niet te zijn besmet. De werknemer die op staande voet is ontslagen heeft eerder diverse officiële waarschuwingen gehad. De laatste waarschuwing is van 12 mei 2017. Op 7 september 2018 is werknemer weer na sluitingstijd in het filiaal aangetroffen terwijl hij in het bijzijn van diverse (voetbal)vrienden alcohol nuttigde. Eén van die vrienden heeft de HR-adviseur een trap in zijn rug gegeven. De werknemer heeft daarvoor een loonsanctie opgelegd gekregen en is overgeplaatst naar een ander filiaal.

Verzoek van de werknemer

De werknemer verzoekt om een vernietiging van het ontslag op staande voet. Ook verzoekt de werknemer dat KwikFit wordt veroordeeld om hem salaris te voldoen vanaf 1 mei 2002, vermeerderd met de (maximale) wettelijke verhoging (7:625 BW) en de wettelijke rente. Ook verzoekt hij dat een bedrag van bijna 5.000 euro netto wordt voldaan. Dit zou gaan om een ten onrechte ingehouden schadeloosstelling op de uitbetaling van het loon, de vakantietoeslag en de verlofuren over mei 2020, vermeerderd met de (maximale) wettelijke verhoging en de wettelijke rente. Tot slot vordert de werknemer dat KwikFit wordt veroordeeld in de proceskosten.

De werknemer stelt dat het ontslag geen stand kan houden en daarom moet worden vernietigd. Hij geeft toe dat hij de regels niet in acht heeft genomen op 11 mei 2020 en dat hij niet juist heeft begroet. Werknemer voert aan dat hij uit enthousiasme de regels vergat. Werknemer geeft aan dat dit fout was. Wel stelt werknemer dat gelet op alle feiten en omstandigheden, geen geldige reden bestaat op de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen. Volgens werknemer heeft hij niet geroepen dat hij corona had en een besmetting beoogde. Van bedreiging dan wel poging tot mishandeling is geen sprake, aangezien hij altijd goed heeft gefunctioneerd. De arbeidsovereenkomst zou op 12 mei niet rechtsgeldig zijn geëindigd. Daarom moet de arbeidsovereenkomst worden vernietigd en moet loon worden doorbetaald.

Verweer KwikFit

KwikFit wil dat de verzoeken van werknemer worden afgewezen. KwikFit heeft verzocht om verzoeker te veroordelen een schadevergoeding van bijna 5.000 euro (netto) te betalen aan KwikFit (artikel 7:677 lid 2 juncto lid 3 sub a BW). Ook wordt het (voorwaardelijk) tegenverzoek ingediend dat de arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk wordt ontbonden. Primair wordt een beroep gedaan op ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding, meer subsidiair wegens andere redelijke gronden, uiterst subsidiair een combinatie van gronden (grond i). daarbij zou geen transitievergoeding worden toegekend en bestaat geen recht op loon over de periode van het ontslag op staande voet tot de datum van ontbinding.

KwikFit stelt dat werknemer een voorbeeldfunctie had. Daarnaast had werknemer al vaker officiële waarschuwingen gekregen. Wegens de handelswijze van werknemer, is de HR-adviseur en de werknemer zelf aan ernstig gevaar blootgesteld. Zijn handelen is een bedreiging en/of een poging tot (zware) mishandeling. Dit handelen wil het bedrijf niet accepteren, waardoor gekozen is voor het ontslag. Indien het ontslag op staande voet geen stand houdt, dan is de arbeidsovereenkomst in ieder geval verstoord. Als ook hiervan geen sprake is, dan beoogt KwikFit dat in ieder geval het vertrouwen in werknemer is verloren. Herplaatsing in een andere passende functie is niet aan de orde.

Oordeel kantonrechter

Werknemer heeft onhandig en onverstandig gehandeld. Het is onbegrijpelijk dat werknemer later nogmaals dichtbij komt staan. Dit is provocerend en onverantwoordelijk gedrag. Er kan niet worden gesproken over een kwade wil van werknemer. Ook is van belang dat geen besmetting heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft de werknemer een zeer lang dienstverband, namelijk 34 jaar. Dit leidt ertoe dat niet gesproken kan worden van een dringende reden. Het ontslag op staande voet kan geen standhouden. De vernietiging van het ontslag wordt daarmee toegewezen. De arbeidsovereenkomst is niet geëindigd, waardoor KwikFit loon moet betalen. Ook mocht geen inhouding op het loon worden gedaan. Mede gezien de duur van het dienstverband, kan geen sprake zijn van een dringende reden (artikel 7:667 BW).

Er is geen grond om het gevorderde bedrag van bijna 5.000 euro door KwikFit toe te wijzen. Er mag vanuit worden gegaan dat het vertrouwen in de werknemer al flink was beschadigd voordat het incident op 11 mei 2020 voordeed. Een samenwerking tussen partijen blijkt in de toekomst onmogelijk. De rechter gaat over tot ontbinding wegens een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsverhouding (ontbinding op de subsidiaire grondslag). Werknemer heeft wel recht op een transitievergoeding. Het gaat om een bedrag van 38.449,00 euro bruto. Partijen moeten ieder de eigen proceskosten dragen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Ontslag op staande voet is ingrijpend voor uw werknemer. Er dient daarom terughoudend gebruik gemaakt te worden van die bevoegdheid. We informeren u graag over in welke gevallen het kan en begeleiden u zodra u toch van die bevoegdheid gebruik wil maken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen