Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zij stellen u bijvoorbeeld in staat berichten te delen op social media of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Ik geef toestemming’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u onze website niet gebruiken. Elektronische communicatie en het gebruik van het Internet kunnen mogelijk leiden tot een onopgemerkte inbreuk op uw privacy. Wij kunnen geheimhouding alleen garanderen indien u ons schriftelijk of telefonisch benadert, dan wel dat u een afspraak maakt op ons kantoor. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacystatuut.U kunt tijdens kantoortijden altijd bellen naar 0416-650086 of een email sturen naar info@silveradvocaten.com. Ook kunt u desgewenst een afspraak maken op ons kantoor of per post met ons communiceren.

Disclaimer

Artikel 1 toepasselijkheid
Op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsverhouding tussen Silver Advocaten B.V. KvK 52925293 (hierna te noemen: ‘Silver’) en een wederpartij (hier na te noemen ‘opdrachtgever’) waarbij Silver werkzaamheden zal dienen te verrichten of heeft verricht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Silver werkzaam zijn, ongeacht hun rechtsbetrekking tot de vennootschap.

Artikel 2 in te schakelen derden
Silver kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen, indien en voor zover Silver dat nodig acht. Silver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

Indien Silver ten aanzien van de derde een vordering heeft uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming en/of een uit de wet voortspruitende vordering, en dit artikel om wat voor reden dan ook niet (langer) geldt in de rechtsverhouding tussen Silver en haar opdrachtgever, dan wordt de eerste alinea van deze bepaling als niet geschreven beschouwd en is de aansprakelijkheid van Silver ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot cessie van de vordering die zij op de derde stelt te hebben. Silver staat er niet voor in dat de opdrachtgever de vordering succesvol kan innen.

Artikel 3 de uitvoering van de werkzaamheden
Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Silver de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Silver verbindt zich jegens opdrachtgever tot het verrichten van inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatsverbintenissen. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Silver te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer van Silver zijn aanvaard. Slechts Silver kan door de opdrachtgever worden aangesproken op nakoming van de overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever kan alleen Silver aanspreken op vergoeding van schade. Het bepaalde in de laatste twee zinnen van dit lid geldt ook wanneer een opdracht door de opdrachtgever is verstrekt met het oogmerk dat deze door een specifieke persoon zou worden uitgevoerd.

Silver neemt niet deel aan het systeem van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingssysteem), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 4 tarieven en wijze van declareren
Silver zal in beginsel maandelijks factureren aan opdrachtgever. Het BTW-nummer van Silver is 8213.97.011.B.01. De facturen zijn in overeenstemming met het aantal door Silver gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden voor de betrokken personen geldt bij Silver. In geval van een vast overeengekomen honorarium geldt de overeengekomen vaste prijs die onafhankelijk is van de gewerkte of nog te werken uren. Het honorarium wordt vermeerderd met een redelijke opslag voor kantoorkosten en omzetbelasting. Uurtarief en kantoorkosten kunnen periodiek door Silver worden aangepast, ook bij lopende dossiers. Tenminste één keer per kalenderjaar vindt een dergelijke verhoging plaats. Indien Silver werkzaamheden onder grote tijdsdruk voor de opdrachtgever moet verrichten, is het Silver toegestaan om het overeengekomen of het bij haar gebruikelijke tarief te verhogen.

Silver zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) deurwaarderskosten, bijzondere kosten van postbezorging (bijvoorbeeld aangetekende stukken en koeriersdiensten), vertaalkosten en griffierechten, afzonderlijk factureren aan opdrachtgever onder de noemer ‘verschotten’. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever binnen deze termijn niet heeft betaald, verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Silver bevoegd de werkzaamheden op te schorten. Wanneer met de opdrachtgever is overeengekomen dat deze een voorschot dient te betalen vooraleer Silver aanvangt met het uitvoeren van de werkzaamheden, kan Silver dit voorschot met de laatste factuur verrekenen.

In geval twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben gegeven, zijn die opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van Silver opgenomen bedragen.

Artikel 5 communicatie
Opdrachtgever verklaart dat hij Silver steeds alle voor de zaak van belang zijnde informatie verstrekt en geen informatie achterhoudt die in de weg staan aan een juiste beoordeling van de zaak. Opdrachtgever kan elektronisch communiceren met Silver. Opdrachtgever dient, indien hij een belangrijk bericht aan Silver per email of per fax verzendt, te verifiëren of de geadresseerde bij Silver dit bericht heeft bereikt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij over een deugdelijke en actuele virusscanner beschikt die uitgaande mails controleert op virus. De verzending van berichten tussen Silver en opdrachtgever zijn niet versleuteld, tenzij opdrachtgever en Silver zulks vóór verzending uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Silver aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het disfunctioneren van informatiedragers alsmede verlies of verminking van op informatiedragersopgeslagen data of programmatuur, die als gevolg van de electronische communicatie tussen Silver en opdrachtgever plaatsheeft.

Artikel 6 exoneratie en vrijwaring
Iedere aansprakelijkheid van Silver voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van Silver in dat geval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Silver dat de betreffende verzekering kent. Mocht de verzekeraar in voorkomende gevallen niet tot uitkering overgaan, dan is de totale aansprakelijkheid van Silver beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in het kader waarvan de schade is ontstaan, door opdrachtgever aan Silver in het laatste kalenderjaar is betaald. De opdrachtgever vrijwaart Silver voor aanspraken van derden die voortvloeien uit een tekortkoming of onrechtmatige daad van Silver in het kader van de reeds verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 7 Beëindiging
Silver en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst door opzegging, zo nodig met onmiddellijke ingang, beëindigen. Opdrachtgever zal op het moment van opzegging alle werkzaamheden en verschotten betalen die tot aan de datum van opzegging voor hem zijn verricht.

Artikel 8 Slotbepaling en vervaltermijn
12 maanden nadat de werkzaamheden door Silver zijn verricht vervallen opdrachtgevers aanspraken die direct of indirect betrekking hebben op die werkzaamheden.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekking met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Silver worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Silver Advocaten.

Disclaimer - Silver Advocaten - Waalwijk

Silver Advocaten in Waalwijk biedt juridische hulp aan ondernemers en organisaties. Onze disclaimer vindt u op deze pagina.
Postadres:
Postbus 710
5140 AS Waalwijk

Bezoekadres:
Prof. Asserweg 18
5144 NC Waalwijk
0416 65 00 86
Bel mij terug

Waarmee kunnen wij u helpen?

Ik wil graag meer weten over:

Vragen?

We zijn u graag van dienst en beantwoorden met plezier uw vraag over ons kantoor of over onze dienstverlening. Wij trachten uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

Stel een vraag